تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی

دانلود کتاب راهنمای امنیت فناوری اطلاعات pdfشناسه محصول: 1015035
موجود

دانلود کتاب راهنمای امنیت فناوری اطلاعات pdf

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 6000تومان

برچسب ها :

دانلود کتاب راهنمای امنیت فناوری اطلاعات pdf

دانلود کتاب راهنمای امنیت فناوری اطلاعات pdf

عنوان کتاب : راهنمای امنیت فناوری اطلاعات

مولفین : جورج سادوسکای ، جیمز اکس.دمپزی ، آلن گرین برگ، باربارا جی.مک

آلن شوارتز

مترجمین: مهدی میردامادی،زهرا شجاعی،محمدجواد صمدی

تعداد صفحات : 509

فرمت فایل : pdf

درباره کتاب :

مفهوم امنيت در دنياي واقعي مفهومي حياتي و كاملاً شناختهشده براي بـشر بـوده و هـست. در دوران ماقبـل تـاريخ، امنيـت مفهومي كاملاً فيزيكي را شامل ميشد كه عبارت بود از اصول حفظ بقا نظير امنيت در برابر حملة ديگران يا حيوانات و نيـز امنيـت تأمين غذا. بتدريج نيازهاي ديگري چون امنيت در برابر حوادث طبيعي يا بيماريها و در اختيار داشتن مكاني براي زندگي و استراحت بدون مواجهه با خطر به نيازهاي پيشين بشر افزوده شد. با پيـشرفت تمـدن و شـكلگيـري جوامـع، محـدودة امنيـت ابعـاد بـسيار گستردهتري يافت و با تفكيك حوزة اموال و حقوق شخصي افراد از يكديگر و از اموال عمومي، و همچنين تعريف قلمروهاي ملي و بينالمللي، بتدريج مفاهيم وسيعي مانند حريم خصوصي، امنيت اجتماعي، امنيت مالي، امنيت سياسي، امنيت ملي و امنيت اقتـصادي را نيز شامل گرديد. اين مفاهيم گرچه ديگر كاملاً محدود به نيازهاي فيزيكي بشر نميشدند، ولي عمدتاً تحقق و دسـتيابي بـه آنهـا مستلزم وجود و يا استفاده از محيطهاي واقعي و فيزيكي بود.
ليكن جهان در دهههاي اخير و بويژه در پنج سال گذشته عرصة تحولات چشمگيري بوده كه بسياري از مناسبات و معـادلات پيشين را بطور اساسي دستخوش تغيير نموده است. اين تحولات كه با محوريت كـاربري وسـيع از فنـاوري اطلاعـات و ارتباطـاتامكانپذير شده، از كاربرد رايانه به عنوان ابزار خودكارسازي (Automation) و افزايش بهرهوري آغـاز گرديـده و اكنـون بـا تكامـل كاربري آن در ايجاد فضاي همافزائي مشاركتي (Collaboration)، عملاً زندگي فردي و اجتماعي بشر را دگرگون ساخته است. بـه باور بسياري از صاحبنظران همانگونه که پيدايش خط و کتابت آنچنان تأثير شگرفي بر سرنوشت انسان برجاي گذاشته که مـورخين
را برآن داشته تا داستان زندگي بشر بر اين کره خاکي را به دوران ما قبل تاريخ و تـاريخ تقـسيم نماينـد، ورود بـه فـضاي مجـازي حاصل از فناوري نوين اطلاعات و ارتباطات نيز دورة جديدي از تمدن بشري را رقم زده، بنحوي كه انقلاب عصر اطلاعـات شـيوة انديشه، توليد، مصرف، تجارت، مديريت، ارتباط، جنگ و حتي دينداري و عشقورزي را دگرگون ساخته است.اين تحول بزرگ الزامات و تبعات فراواني را به همراه داشته كه از مهمترين آنها بوجود آمدن مفاهيم نوين امنيـت مجـازي يـا امنيت در فضاي سايبر ميباشد. با تغييري كه در اطلاق عبارت "شبكة رايانـهاي" از يـك شـبكة كوچـك كـارگروهي بـه شـبكهاي گسترده و جهاني (اينترنت) واقع گرديده، و با توجه به رشد روزافزون تعاملات و تبـادلاتي كـه روي شـبكههـاي رايانـهاي صـورت ميپذيرد، نياز به نظامهاي حفاظت و امنيت الكترونيكي جهت ضمانت مبادلات و ايجاد تعهد قانوني براي طرفهاي دخيل در مبادلـه
بسيار حياتي است. نظامهايي مشتمل بر قوانين، روشها، استانداردها و ابزارهايي كه حتي از عقود متداول و روشهاي سنتي تعهدآورتربوده و ضمناً امنيت و خصوصي بودن اطلاعات حساس مبادلهشده را بيش از پيش تضمين نمايند.
امنيت اطلاعات در محيطهاي مجازي همواره بعنوان يكي از زيرساختها و الزامات اساسـي در كـاربري توسـعهاي و فراگيـر ازICT مورد تاكيد قرار گرفته است. گرچه امنيت مطلق چه در محيط واقعي و چه در فضاي مجازي دستنيـافتني اسـت، ولـي ايجـاد سطحي از امنيت كه به اندازة كافي و متناسب با نيازها و سرمايهگذاري انجام شده باشد تقريباً در تمامي شرايط محيطـي امكانپـذيراست. تنها با فراهم بودن چنين سطح مطلوبي است كه اشخاص حقيقي، سازمانها، شركتهايخـصوصي و ارگانهـاي دولتـي ضـمناعتماد و اطمينان به طرفهاي گوناگوني كه همگي در يك تبادل الكترونيكي دخيل هستند و احتمـالاً هيچگـاه يكـديگر را نديـده و نميشناسند، نقش مورد انتظار خود بعنوان گرهاي مؤثر از اين شبكه متعامل و همافزا را ايفا خواهند نمود.


خرید آنلاین


سایر محصولات

مجموعه طلایی راهنماي تعمیرات سخت افزار موبایل


مجموعه طلایی راهنماي تعمیرات سخت افزار موبایل فروش ویژه تمام سولوشن های ارائه شده در یک مجموعه برای تمام برندها قیمت اصلی این مجموعه در صورت دانلود بصورت تک فایل : 300 هزار تومانمحتوای مجموعه به ترتیب به شرح ذیل می باشد. مجموعه

ادامه مطلب  
پروژه تاثیر دگرگونی مفهوم امنيت ملی در نظام بین الملل، بر برداشت امنيت ملی جمهوری اسلامی ایران. doc


     نوع فایل: wordقابل ویرایش 160 صفحه مقدمه: 1- شرح و بیان مساله پژوهش:مفاهیم سیاسی به تبع محیط سیاسی (داخلی و جهانی) بوجود می آ یند، وبا توجه به

ادامه مطلب  
مقاله با عنوان نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در رشد اقتصادی


مقاله با عنوان نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در رشد اقتصادی درفرمت ورد 12 صفحه قابل ویرایشفناوري اطلاعات و ارتباطات به عنوان یک فناوري جدید در دهة 90 وارد بازار شد و به سرعت توسعه یافت. این فناوري به دلیل عمومی بودن آن

ادامه مطلب  
دانلود پروژه امنيت فناوري اطلاعات


تعداد صفحات :      204       فرمت فایل: word(قابل ویرایش)       فهرست مطالب:پیشگفتار ..............................................................................

ادامه مطلب  
مقاله امنيت فناوري اطلاعات


این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 205 صفحه می باشد.فهرستپیشگفتار  ۲خلاصه اجرایی  ۵بخش اولمقدمه  ۹فصل ۱: امنيت اطلاعات چیست؟    ۱۰فصل ۲: انواع حملات  ۲۶فصل ۳: سرویس های امنيت اطلاعات  ۴۲فصل ۴ : سیاست گذاری&nb

ادامه مطلب  
مقاله نقش نور در تأمین امنيت فضای شهری


مقاله نقش نور در تأمین امنيت فضای شهری فهرست مطالبچکیده 1مقدمه: 2بیان مسئله 3سئوالات تحقیق 4اهمیت و ضرورت تحقیق 4مبانی نظری 6امنيت 6احساس امنيت 7امنيت شهری در كالبد شهری 7شاخص های سنجش احساس امنيت 91- جاذب بودن محیط 92- آشنا بودن فضا

ادامه مطلب  
بررسی عوامل مرتبط با پذیرش و بکارگیری فناوري اطلاعات و ارتباطات در بین اعضای علمی دانشگاه پیام نور استان فارس-13 صفحهword


مشخصات فایلعنوان:بررسی عوامل مرتبط با پذیرش و بکارگیری فناوري اطلاعات و ارتباطات در بین اعضای  علمی دانشگاه پیام نور استان فارسقالب بندی:wordتعداد صفحا

ادامه مطلب  
پروژه امنيت ملی بین الملل و ایران از نظر علوم سیاسیی. doc


     نوع فایل: wordقابل ویرایش 160صفحه مقدمه: مفاهیم سیاسی به تبع محیط سیاسی (داخلی و جهانی) بوجود می آ یند، وبا توجه به هرگونه تغییر در شرایط محیط سیاسی تغییر پذیر هستند، بدین علت دانشمندان

ادامه مطلب  
جزوات تخصصی تعمیرات و عیب یابی تمامی قسمتهای خودرو سراتو


راهنماي عیب یابی خودروی سراتو- تهویه مطبوع راهنماي تعمیرات خودروی سراتو- تهویه مطبوع راهنماي تعمیرات خودروی سراتو-سرویس جعبه دنده خودكار مدل 2000 (قسمت دوم) راهنماي تعمیرات خودروی سراتو- یسیتم الكتریكی ایربگ (كیسه هوا) راه

ادامه مطلب  
امنيت فناوري اطلاعات


 فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات203 پیشگفتار مفهوم امنيت در دنیای واقعی مفهومی حیاتی و كاملاً شناخته شده برای بشر بوده و هست. در دوران ماقبل تاریخ، امنيت مفهومی كاملاً فیزیكی را شامل می شد كه عبارت بود از اصول حفظ بقا نظیر امنيت در برابر

ادامه مطلب  
logo-samandehi